[Closed] Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Υποστήριξης Έρευνας

Building Front

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάτω  από την εποπτεία του/της Διευθυντή/τριας Έρευνας του Ινστιτούτου:

Έχει την ευθύνη υποστήριξης, ανάπτυξης και προώθησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Διερεύνηση και εντοπισμός ευκαιριών ερευνητικής χρηματοδότησης και εξατομικευμένη ενημέρωση των ερευνητών.
 2. Παροχή Υποστήριξης:
  1. στον καταρτισμό και υποβολή προτάσεων σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα,
  2. στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
  3. στην εξεύρεση ερευνητικών συνεργατών,
  4. στη διοικητική και οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων,
  5. στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμου
  6. στην παροχή παρεμφερών υπηρεσιών για υποστήριξη ερευνητικών έργων
  7. στην προκήρυξη προγραμμάτων για επιλογή ερευνητικών ομάδων
  8. στη διαδικασία επιλογής ερευνητικών ομάδων.
 3. Μελέτη και ανάλυση συμβολαίων έρευνας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 4. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την Έρευνα /Τεχνολογία/ Καινοτομία στον τομέα του Καρκίνου.
 5. Ανάπτυξη και διαχείριση των αναγκαίων μηχανισμών για υποστήριξη και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου.
 6. Παροχή διοικητικής υποστήριξης στην Επιτροπή Έρευνας και τη Διεθνή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή.
 7. Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα αρμοδιοτήτων του/της.
 8. Στήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διοργάνωση συνεδρίων στο πλαίσιο της εργασίας του Ινστιτούτου.
 9. Ενημέρωση της ιστοσελίδας που αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, παρέχοντας ενημέρωση, προβολή και διάχυση πληροφοριών.
 10. Δημιουργία και ενημέρωση προφίλ στα επικρατέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 11. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία : Θέση με σύμβαση για δύο (2) έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μισθολογική κλίμακα : Α8, Α10 και Α11 (Α8/1η (-10%) €22.050 – Α11/9η €53.637) (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα του ίδιου ύψους και με τους ίδιους όρους, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-16.00

Χώρος Εργασίας: Οι εργασίες του Ινστιτούτου εκτελούνται επί του παρόντος στο χώρο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος ή/και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου που θα στεγάσει το Ινστιτούτο, επίσημη έδρα θα είναι η Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Αθαλάσσας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών (BSc ή BEng ή BA) σε Θετικές Επιστήμες ή οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής  ΚΑΙ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (ΜSc ή MBA) σε Θετικές Επιστήμες ή οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΑΙ

Αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε τομείς και θέματα συναφή με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης και της περιγραφής εργασίας

‘H

Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών (BSc ή BEng ή BA) σε Θετικές Επιστήμες ή οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής ΚΑΙ

Αποδεδειγμένη 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοιας φύσης θέση

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

3. Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

4. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Πλεονέκτημα αποτελεί

 1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 2. Χρόνια εργασιακής εμπειρίας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
 3. Πείρα ή/και προσόν σε θέματα διαχείρισης έργου (project management).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 (α) Το Ινστιτούτο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

(β) Ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment . Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η αιτητής/τρια θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/Η αιτητής/τρια επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για πέραν της μίας θέσης, ο/η αιτητής/τρια πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε θέση. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894376.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλνουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22894376.

Share:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email