[Closed] Προκήρυξη θέσης Διοικητικού/Λογιστικού Λειτουργού

Building Front

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάτω  από την εποπτεία του/της Διευθυντή/τριας Διοίκησης του Ινστιτούτου:

 1. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου.
 2. Μεριμνά για την ετοιμασία μελετών, εκθέσεων, προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με θέματα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του/της αλλά και για την υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των προσπαθειών για επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου.
 3. Διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
 4. Συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά και άλλα στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
 5. Συλλέγει και οργανώνει έγγραφα για τις συνεδρίες διάφορων σωμάτων, επιτροπών ή συσκέψεων που του/της ανατίθενται, τηρεί πρακτικά και συμβάλλει στην παρακολούθηση και έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 6. Εκτελεί συνήθη λογιστικά καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνεται και γραφειακή εργασία που σχετίζεται με τα καθήκοντά του/της.
 7. Τηρεί συνήθεις λογιστικές καταστάσεις και ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε έσοδα και δαπάνες.
 8. Βοηθά στην ετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού, των καταστάσεων των διενεργούμενων δαπανών, ελέγχου προσόδων και άλλων εισπράξεων και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 9. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζε τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
 10. Ετοιμάζει έγγραφα προκήρυξης προσφορών και είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της διαδικασίας αγοράς προμηθειών, εξοπλισμού και υπηρεσιών.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία : Θέση με σύμβαση για δύο (2) έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μισθολογική κλίμακα : Α8, Α10 και Α11 (Α8/1η (-10%) €22.050 – Α11/9η €53.637) (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Στο βασικό μισθό της θέσης, που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα του ίδιου ύψους και με τους ίδιους όρους, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-16.00

Χώρος Εργασίας: Οι εργασίες του Ινστιτούτου εκτελούνται επί του παρόντος στο χώρο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος ή/και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου που θα στεγάσει το Ινστιτούτο, επίσημη έδρα θα είναι η Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Αθαλάσσας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (BSc ή BA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τη Λογιστική ή τις Οικονομικές ή Εμπορικές Επιστήμες KAI

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc ή ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τη Λογιστική ή τις Οικονομικές ή Εμπορικές Επιστήμες ή Επαγγελματικό Τίτλο Εγκεκριμένου Λογιστή ACA (Association of Chartered Accountants) ή ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Και

Αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε τομείς και θέματα συναφή με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης και της περιγραφής εργασίας.

‘Η

Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (BSc ή BA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τη Λογιστική ή τις Οικονομικές ή Εμπορικές Επιστήμες ΚΑΙ

Αποδεδειγμένη 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοιας φύσης θέση

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

4. Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου

Θεωρούνται ως πλεονέκτημα:                           

 • Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
 •  Χρόνια εργασιακής εμπειρίας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(α) Το Ινστιτούτο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

(β) Ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment . Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η αιτητής/τρια θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/Η αιτητής/τρια επιλέγει τη  θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για πέραν της μίας θέσης, ο/η αιτητής/τρια πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε θέση. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894376.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλνουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22894376.

Share:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email